Plní se v nové ceně a jak se stanovuje nová cena?

Následující pojišťovny plní v nové ceně: AXA, ČPP, ČSOB, Direct, ERGO, Kooperativa, Slavia.

Allianz: OMEZENĚ, do opotřebení 70%

Česká pojišťovna: ANO, pokud bude stavba opravena a časová cena není pod 30 % nové ceny.

Generali: ANO, pokud jsou udržované.

Uniqa: ANO, pokud není hodnota pod 25 % nové ceny.

 

Stanovení nové nebo časové ceny je také u různých pojišťoven různé:

Allianz

V časových cenách se plní v případě zničení, odcizení nebo ztráty u: a) pojištění budovy, jejíž opotřebení je v době vzniku škody vyšší než 70 %; b) pojištění mobilního domu; c) pojištění materiálu, stavebních mechanismů a nářadí v rámci pojištění budovy;

AXA

Pojistnou hodnotou je nová cena – reprodukční.

Česká pojišťovna: Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodnotou pojištěných staveb nebo pojištěných věcí je jejich nová cena. Pro stanovení pojistné hodnoty stavby se použije postupu pro oceňování staveb nákladovým způsobem, bez uplatnění koeficientu prodejnosti, uvedeného v „Oceňovací vyhlášce“ v aktuálním znění, která je prováděcí vyhláškou k zákonu o oceňování majetku.

ČPP

Pojistná hodnota majetku v pojištění staveb se stanoví jako nová cena.

ČSOB

Pojistnou hodnotou staveb je nová cena. Pokud však skutečná hodnota stavby v době vzniku pojistné události je následkem stáří nebo opotřebení nižší než 25 % její nové ceny v době vzniku pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění jen do výše časové ceny. Pojistnou hodnotou zahrady a stavebního materiálu, stavební mechanizace a zařízení staveniště je nová cena. Došlo-li k poškození nebo zničení staveb, nebude při stanovení výše pojistného plnění pojistitelem brán zřetel na případnou ztrátu jejich umělecké nebo historické hodnoty.

Direct

Klient sám volí pojištění na novou cenu nebo dle stáří předmětu. Hodnotu stanovuje sám, je k dispozici výpočet hodnoty stavby, který stanovuje reprodukční cenu.

ERGO

Pojistnou hodnotou je nová hodnota předmětu pojištění. Je-li časová hodnota předmětu pojištění nižší než 40 % nové hodnoty, je pojistnou hodnotou časová hodnota předmětu pojištění, za posledních 40 let i malá rekonstrukce a plní se jako nové. Minimální pojistnou částku pro pojištění, budov a bytů určuje pojistitel dle obytné plochy pojištěné budovy či bytu. Do obytné plochy se započítává podlahová plocha pojištěné domácnosti nebo budovy či bytu používaná pro účely bydlení a pro stejné účely používané sklepy a půdy (nezapočítávají se do obytné plochy). Je-li připojištěno zařízení ordinace nebo kanceláře, započítává se do obytné plochy též užitná plocha těchto prostor. Do obytné plochy se nezapočítávají schodiště, balkony a terasy.

Generali

Nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pojistnou hodnotou nová cena.

Pojištění na novou cenu Všechny stavby, které nesplňují níže uvedené podmínky pro jinou cenu.

Časová cena Stavby, u nichž je alespoň jeden z hlavních konstrukčních prvků (zdivo, stropy, krov apod.) nebo prvky krátkodobé životnosti (okna, střecha, podlahy, žlaby, svody apod.) z větší části neudržované a poškozené nebo vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické instalace poškozené a nefunkční.

Obvyklá cena Bytová jednotka, bylo-li to ve smlouvě ujednáno. Stavby, které byly před pojistnou událostí určeny ke stržení, ať už z důvodu jejich technického stavu, nebo z důvodu územního rozhodnutí.

Kooperativa

Pojistnou hodnotou věci je její nová cena. Pojistnou hodnotou cizích movitých předmětů je jejich časová cena.

Slavia

V případě pojistné události pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného jednotlivého předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použitelných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojistitel poskytne náklady na opravu nejvýše do jeho nové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené o novou cenu jeho zbylé části.

Uniqa

Pojistnou hodnotou staveb je nová cena, tj. částka, kterou je třeba vynaložit k vybudování novostavby srovnatelného druhu, rozsahu, kvality a užitné hodnoty v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace a úpravy staveniště. Pokud však skutečná hodnota budovy v době vzniku pojistné události je následkem stáří nebo opotřebení nižší než 25 % její nové ceny v době vzniku pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění jen do výše časové ceny.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Alexandr Pešák