Jak se pro důchod započítává doba péče?

Každému se může stát, že místo chození do práce se bude muset starat po určitou dobu o své nejbližší, ať o děti nebo rodiče, tak třeba o handicapované příbuzné. Lidé v této situaci často pak řeší, jestli to bude mít dopad na důchod a v jaké míře.

 Péče o dítě

Doba péče o dítě, po kterou člověk (žena, či muž) pečuje osobně o dítě ve věku do 4 let, je z pohledu zákona o důchodovém pojištění náhradní dobou pojištění. U starobního (ale i invalidního či pozůstalostního) důchodu se započítává v plném rozsahu, tedy stejně, jako by člověk chodil do práce, přestože během toho nedošlo k placení pojistného na důchodové pojištění.

Tutéž dobu péče nejde započítat současně více lidem. V případech, kdy o dítě pečovalo více osob najednou, započte se doba péče tomu člověku, který o dítě pečoval v největším rozsahu, tedy nejdéle.

 Vysvětlení pojmů

Co je náhradní doba pojištění?

Jedná se o životní období, v němž člověk neodvádí pojistné na důchodové pojištění, ale i tak se mu započítává pro důchod. Podmínka pro započtení náhradní doby pojištění je, aby byla získána na území ČR a aby pojištěnec v průběhu života získal aspoň jeden rok pojištění.

Co je vyloučená doba?

Je to doba, po kterou trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. právě doba péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, doba dočasné pracovní neschopnosti a pobírání dávek nemocenského pojištění, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že u stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tak se docílí toho, že při výpočtu příjem dosažený před tímto obdobím a po něm nebude takzvaně rozdělován. Můžeme říct, že vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad.

Osoba blízká

Je to rodinný příslušník, tzn. příbuzný v přímé řadě., tj manžel, manželka, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů.

Domácnost

Rozumí se tím fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

 V případě, že člověk pečuje najednou o více dětí do 4 let věku, například o dvojčata, trojčata apod., tak se doba péče započítá jen jednou. V případě, že se ženě narodí například 3 děti vždy s odstupem kratším než čtyři roky a žena s nimi zůstane doma celkem 11 let, pro důchod se jí tak započítá doba péče od narození prvního dítěte do čtyř let věku dítěte nejmladšího.

 V případě, že se matka nebo otec rozhodne s dítětem zůstat doma i poté, co mu budou čtyři roky, odborníci z ČSSZ doporučují zvážit možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění. Zajistí si tak, že i delší doba péče bude v budoucnu započítána do doby potřebné pro důchod.

Dobu péče o dítě do 4 let prokážete při žádosti o důchod předložením rodného listu dítěte (případně jiným dokladem, který prokáže váš vztah k dítěti). Zároveň po vás budou pracovníci ČSSZ chtít čestné prohlášení o době a rozsahu péče. Na každé okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) najdete potřebný speciální tiskopis.

 

Péče o osoby závislé na pomoci druhé osoby

Péče o osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby, je také náhradní dobou pojištění a započítává se také pro důchod. Musí být splněna podmínka, že se jedná o dobu osobní péče o osobu mladší deseti let závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost) a o dobu osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost).

Další podmínka je, že jak osoba, která pečuje, tak osoba, o niž je pečováno, spolu žijí ve společné domácnosti. Tato podmínka není vyžadována u péče o osoby blízké a od 1. září 2018 též u asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. V období před 1. 1. 2007 se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

 

Doba této péče se pro účely nároku na důchod počítá v plném rozsahu, tedy jako doba zaměstnání.

Aby bylo možné dobu péče o závislou osobu započítat do důchodu, je nutné ji prokázat rozhodnutím OSSZ, které při důchodovém řízení slouží jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu jste o ni pečovali.

 

Ošetřování dětí či dospělých

Při ošetřování dítěte či dospělé osoby máte po určitou dobu nárok na ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné. Doba, po kterou vám je vypláceno, je dobou důchodového pojištění a pro důchod se tak automaticky započítává.

 

Zaměstnavatel vykazuje zaměstnanci tato období do evidenčního listu důchodového pojištění, eviduje je také příslušná OSSZ, která dávky při ošetřování vyplácí. Žadatel o důchod tedy nemusí tuto skutečnost prokazovat, ČSSZ je má k dispozici a při výpočtu důchodu je automaticky zohlední.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Helena Marková